93 464 74 88
info@tapiol.com

Funcions d’un administrador

 Home    Funcions d’un administrador

La despesa que suposa un Administrador de Finques per a una comunitat de veïns fa que es tingui molt en compte si val la pena o no contractar els seus serveis. ¿Quantes vegades hem sentit aquest comentari?: “Amb el que paguem i no fa res!”. No es preocupi, li detallem quines són les funcions previstes dels Administradors de Finques del nostre despatx professional:

– Vetllar pel bon règim de la finca, les seves instal·lacions i serveis
– Preparar el pla de despeses i ingressos
– Atendre la conservació de l’Edifici
– Executar els acords adoptats en matèria d’obres i efectuar els pagaments i realitzar els cobraments.
– Actuar, si s’escau, com a secretari de la Junta, custiodiant la documentació.
– Dur a terme aquelles atribucions que li confereixi la Junta.
– Assessorar la comunitat.
– Controlar els proveïdors.
– Avisar de sinistres a les companyies d’assegurances.
– Ocupar-se de les relacions laborals amb els empleats de la finca, aplicant les normes del conveni i les modalitats contractuals més favorables, practicant les liquidacions de la Seguretat Social i les que fiscalment procedeixin.
– Portar una adeqüada comptabilitat.
– Advertir sobre la morositat.
– El més importat, el manteniment de la convivència entre els components de la comunitat.

Quan actua com a secretari de la Comunitat, que és gairebé en tots els casos, dacord amb el president ha de convocar la Junta, assistir a la reunió, que normalment dirigeix, redactar l’acta i practicar les notificacions que procedeixin.

Finalment, en l’assessorament global a la comunitat, ha de complir amb totes les obligacions que comporta l’immoble, així com informar i quan s’escaigui tramitar la sol·licitud d’ajudes o subvencions a les quals pugui tenir dret l’edifici en els casos de rehabilitació o obres de reparació.

Este sitio de Internet utiliza cookies para mejorar el sitio y su servicios. Si continúa navegando por este sitio de Internet, entenderemos que acepta nuestro uso de cookies. Si necesita más información o prefiere no aceptar las cookie de este sitio de internet, visite nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies